•  Catalog Llyfrgell / Library Catalogue
  SirsiDynix
  • Llyfrgell Pwllheli Library

   Croeso i'r llyfrgell safle Pwllheli.  Welcome to the Pwllheli site library.

   Rydym yn darparu gwasanaethau i hyrwyddo defnydd o'r llyfrgell, cyfrifiaduron a thechnoleg gwybodaeth i fyfyrwyr a staff safle Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli.

     We provide services which facilitate the use of library, computers and information technology for both students and staff at Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli.

   Contact information: 01758 701385 ext 8630

   E-mail: llyfrgellpwllheli@gllm.ac.uk

   • Pwy 'di pwy / Who's who

       

    Marian Jones

    Hwylysydd Llyfrgell a TG

    Library and IT Facilitator

    Nia Hughes

    Hwylysydd

    Facilitator

    Nia Hughes

    Contact information: 01758 701385 ext 8630

    E-mail: llyfrgellpwllheli@gllm.ac.uk

    • Oriau Agor / Opening Hours

     Yn ystod y tymor   
     Term time
     Yn ystod y gwyliau 
     During holiday period
     09.00 - 17.00 Dydd Llun
     Monday
     Yn ddibynnol ar wyliau staff
     Depends on staff holidays
     09.00 - 17.00 Dydd Mawrth
     Tuesday
     Yn ddibynnol ar wyliau staff
     Depends on staff holidays
     09.00 - 17.00 Dydd Mercher
     Wednesday
     Yn ddibynnol ar wyliau staff
     Depends on staff holidays
     09.00 - 17.00 Dydd Iau
     Thursday
     Yn ddibynnol ar wyliau staff
     Depends on staff holidays
     09.00 - 16.30 Dydd Gwener
     Friday
     Yn ddibynnol ar wyliau staff
     Depends on staff holidays
     • Adnoddau / Resources

      Argraffu

      Wrth argraffu dewiswch yn ofalus rhag i chi orfod talu costau argraffu mewn lliw pan fo du a gwyn yn ddigon da!

      Printing

      When printing, choose carefully to avoid paying color printing costs when black & white would do!

      Llungopïo

      Gofynnwch i’r Llyfrgellydd wneud llungopi ar eich rhan. Gallwch dalu arian parod neu ofyn i’r Llyfrgellydd dynnu’r costau o’ch cwota argraffu.  Bydd angen llenwi ffurflen i gydymffurfio a cyfraith hawlfraint.

      Photocopying

      Ask the Librarian to photocopy on your behalf. You can either pay with cash or ask the Librarian to deduct the amount from your printing allocation.  You will need to fill in a form to conform with copyright law.

      Sganio dogfen

      Gallwn ddefnyddio’r sganiwr bach i sganio dogfen ar eich rhan, neu gallwch ddefnyddio’r peiriant argraffu/llungopïo i sganio dogfen i gyfeiriad e-bost.

      Scanning a document

      We can use the small scanner to scan a document on your behalf, or you can use the printer/photocopying machine, to scan a document to e-mail.

      Siop

      Prynwch eich nwyddau ysgrifennu sylfaenol, am brisiau rhesymol, yn Siop y Llyfrgell. Mae’r gwasanaeth ar gael trwy gydol oriau agor y llyfrgell.

      Shop

      Purchase your basic stationery requirements, at reasonable prices, in the Library shop. The service is available throughout library opening hours.

      Llyfrau

      Gwasanaeth archebu llyfrau ar gael - gofynnwch i’r Llyfrgellydd os gwelwch yn dda.

      Books

      Book ordering service available – please ask the Librarian.

      Cyfrifiaduron

      Angen cyfrifiadur i gwblhau gwaith cwrs? Llogi ymlaen llaw yn bosib - gofynnwch wrth ddesg Derbynfa'r Llyfrgell. Cyfrifiaduron, gliniadur a tabledi ar gael.

      Computers

      Computer required to complete course work? Pre-booking available - please ask at the Library Reception desk. Computers, laptops and tablets available.

      Gwasanaethau'r Llyfrgell

      Defnyddiwch ein Blwch Awgrymiadau, Grŵp Ffocws neu’r Fforwm Trafod ar Moodle os oes gennych chi syniadau, sylwadau, awgrymiadau gwelliant, neu gwynion am wasanaethau’r llyfrgell. Rydym yn gwerthfawrogi adborth er mwyn cynnal a gwella gwasanaethau. Diolch.

      Library services

      If you have any ideas, comments, suggestions for improvements, or complaints about library services please use our Suggestion Box, Focus Group or the Discussion Forum on Moodle. We appreciate feedback in order to maintain & improve our services. Thank you.

      Adnoddau

       

      Resources

      Llyfrau

      Books

      Cylchgronau a phapurau newydd

      Journals and news papers

      Adnoddau cyfeiriol

      Reference resources

      Adnoddau amlgyfrwng

      Multi-media resources

      Adran adloniant

      Leisure section

      Cyfrifiaduron

      Computers

      Cyfrifiadur argraffu

      Printing computer

      Camerâu digidol

      Digital cameras

      Llungopïo a sganio

      Photocopying and scanning

      Argraffu

      Printing

      Mynediad ar-lein i e-adnoddau

      Access to online e-resources

      Wi-Fi

      Wi-Fi

      Ipad (tabled)

      Ipad (tablet)

      Chromebook (gliniadur)

      Chromebook (laptop)

      Nexus (tabled)

      Nexus (tablet)

      • Aelodaeth a Benthyca / Membership and Borrowing

       Categori benthyg

       Loan Category

       Cyfnod benthyg

       Loan Period

       Uchafswm

       Maximum

       Benthyciadau Cyffredinol

       General loans

       3 wythnos

       3 weeks

       6

       Benthyciadau dros nos

       Overnight loans

       Dros nos neu dros penwythnos

       Overnight or weekend if Friday

       2

       Benthyciadau tymor byr

       Short term loans

       7

       2

       DVDau, CDau, Fidio

       DVDs, CDs, videos

       7

       2

       Camerâu

       Cameras

       Ar campws yn unig

       On campus only

       1

       Cyfeiriol + Caledwedd

       Reference + Hardware

       Yn y llyfrgell yn unig

       For Library use only

       0


       Caiff myfyrwyr llawn amser ymuno a’r llyfrgell drwy ddefnyddio eu cerdyn adnabod coleg. Gaiff myfyrwyr rhan amser gerdyn gan y llyfrgell wrth ymuno (rhaid i chi ddarparu llun ar gyfer hwn). Ar ôl ymuno gallwch ddefnyddio’r cerdyn yn unrhyw safle o’r coleg.

        

       Full time students can join the library using their student card; part-time students will be issued with a library card on joining (you will need to provide a picture for this). You can use your library card at any college site.

       Cofiwch y byddwch angen eich cerdyn llyfrgell i gael benthyg eitem.

        

       Remember that you will need your library card to borrow an item.

        

       Caiff unrhyw lyfrau eu rhoi allan ar fenthyg o Ddesg Derbynfa’r Llyfrgell a, yn yr un modd, dylent gael eu dychwelyd i’r Ddesg.

        

       All books are issued from the Library Reception Desk and, in the same manner, should be returned to the Desk

        

       Os nad yw llyfr yn cael ei ddychwelyd ar amser yna byddwch yn derbyn dau e-bost ac yna lythyr i’ch atgoffa.

        

       If a book isn’t returned on time then you will receive two overdue e-mails and a third on letter to remind you.

        

       Peidiwch byth a benthyg eitem i drydydd person. Eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw eitem sydd ar fenthyg yn eich enw chi!

       Never loan an item to a third party. Any item on loan in your name is your responsibility!

       Ni does dirywion, ond byddwch yn gorfod talu costau ailgyflenwi’r eitem os nad ydynt yn cael eu dychwelyd

        

       All books are issued from the Library Reception Desk and, in the same manner,

       • Gwasanaethau / Services

        Gwasanaethau

        Services

         

        Benthyca llyfrau

        Book loans

        Dewis llyfrau

        Book selection

        Archebu llyfrau

        Book ordering

        Cefnogaeth ymchwil

        Research support

        Sesiynau cefnogi astudio

        Study support sessions

        Siop

        Shop

        Cymorth ar ddefnyddio adnoddau

        Support using resources

        Llogi cyfrifiaduron

        Computer booking

        Lle tawel i weithio

        Quiet study areas

        Lle astudio cymdeithasol

        Social study areas

        Benthyca rhwng lyfrgelloedd

        Inter library loans

        Linc y Gogledd – benthyca rhwng llyfrgelloedd allanol

        Linc y Gogledd – Loans from external libraries

        Grŵp darllen

        Reading group

            Argraffu, llungopïo a sganio             Printing, photocopying & scanning

        Ar ddechrau blwyddyn academaidd bydd cwota gwerth £10 wedi ei neilltuo, gyda £10 arall yn cael ei ychwanegu yn mis Ionawr, mewn cyfrif argraffu ‘Paper Cut’, ar gyfer pob myfyriwr. Gellir prynu rhagor o gwota, pan fo angen – lleiafswm cywerth a £1 – gan y Llyfrgellydd.

        At the beginning of the academic year £15 will have been allocated to a 'Paper Cut' printing acount for all students. Further quota can be purchased, when necessary - minimum equivalent £1 - from the Librarian.

        Maint y papur a lliw:

        Size of paper and colour:

        Côst

        Cost

        A4 - mewn du a gwyn / Black and white

        £0.04

        A4 - gefn-wrth-gefn - mewn du a gwyn

        A4 - back to back - black and white

        £0.06

        A4 - mewn lliw / colour

        £0.20

        A4 - gefn-wrth-gefn mewn lliw

        A4 - back to back - colour

        £0.30

        A3 -  du a gwyn / black and white

        £0.08

        A3 - gefn-wrth-gefn mewn du a gwyn

        A3 - back to back - black and white

        £0.13
        A3 -  lliw / colour

        £0.40
        A3 - gefn-wrth-gefn -  lliw / back to back - colour

        £0.64

       • Anwythiadau / Inductions

        I drefnu sessiwn hyfforddiant, cysylltwch a'r llyfrgell.

        To arrange a training session, please contact the library.

        Hyfforddiant a gynhigir

         

        Training available

        Defnydd cyfrifiaduron a meddalwedd y llyfrgell

        Library computers and software

        Defnyddio Athens

        Use of Athens

        Cyfeirnodi a llên-ladrad

        Referencing and plagiarism

        Defnyddio eich cyfrif llyfrgell ar-lein

        Using your library account on-line

        Cael hyd i’ch llyfr a Dewey

        Finding your book and Dewey

        Portal y dysgwyr

        Learner portal

        Moodle 2

        Moodle 2

        Tardis

        Tardis

        Adnoddau Gmail

        Gmail resources

        Gwerthuso adnoddau ar-lein

        Evaluating on-line resources

        Sur i wirio dogfen (a defnyddio’r Termiadur)

        How to spell check a document

        Creu graff yn Excel

        Creating a graph in Excel

        Cadw’n saff ar-lein

        Keeping safe on-line

       • Côd Ymddygiad / Code of Conduct

        Mae’r staff y llyfrgell yn addo:

        Yn gyfnewid, ‘rydym yn disgwyl i chi fel defnyddwyr :

        • Paratoi anwythiad I’ch cynorthwyo I wneud y defnydd gorau o’ch llyfrgell
        • Rhoi pob cymorth I chi chwilio am wybodaeth.
        • Eich cynorthwyo I ddefnyddio cyfrifiaduron ac adnoddau’r llyfrgell
        • Ymgeisio I ddarparu amgylchedd glân, diogel a thaclus a man I chi weithio.
        • Bod yn gwrtais a pharchus tuag atoch.

        • Barchu eiddo ac adnoddau’r llyfrgell, staff a’ch cyd ddefnyddwyr.
        • Gydymffurfio a rheolau’r llyfrgell a TG a chofio mai mannau ar gyfer astudio a gweithgareddau gwaith yn unig yw’r Llyfrgell.
        • Gadw lefelau sŵn yn isel – mae hyn yn cynnwys sgyrsiau a stereo bersonnol.
        • Ofalu fod eich ffon symudol wedi ei diffodd neu mewn môd distaw.
        • Gadw amgylchedd diogel a saff trwy beidio bwyta ag gadael sbwriel tra yn y llyfrgell.
        • Ar ôl i chi orffen, adael eich man gwaith yn dwt ac yn daclus ac defnyddio’r biniau sydd wedi ei darparu ar eich cyfer.

        The library staff promise:

        In return, we expect you as users to:

        • Provide an induction to help you get the most out of your library.
        • Give every assistance searching for information.
        • Help you use the library computers and resources.
        • Try to provide a clean, safe and tidy environment and space for you to work.
        • Treat you with courtesy and respect

        • Respect library property, resources, staff and your fellow users.
        • Observe Library and IT rules and regulations and remember that the Library is for study work related activities only.
        • Keep noise levels to a minimum- This includes conversations and personal stereos
        • Ensure that your mobile phone is switched off or in silent mode.
        • Maintain a clean and safe environment by not eating or leaving rubbish whilst in the library
        • Leave your study areas tidy when you finish and use the bins that are provided.
       • Diogelwch Ar-lein / Online Safety

        Diogelwch Ar-lein / Online Safety


        bike

                CLICK HERE TO SEE HOW ODD YOUR ONLINE LIFE IS!

        Yda chi'n gwybod sut i -                                                                     Do you know how to -

        Wirio eich gosodiadau gwarchodaeth yn eich cyfryngau cymdeithasol?             Check your security settings on your social  media sites?

        Diogelu eich gwybodaeth personol ar-lein?                                                            Protect your personal information online?

        Gwybod beth i wneud os yn cael eich bwlio neu habygio/poeni?                         Know what to do if you are being bullied or harrassed?

        Gwybod os ydi'r wefan da chi'n ddefnyddio yn ddilys?                                           Know how to tell if the website you are using is genuine?

        Deallt sut i reoli eich maint troed digidol?                                                                Understanding how to manage your digital footprint?

        Sylweddoli fod rhan fwyaf o bethau dywedwyd ar-lein yn aros ar-lein                   Realise that most things said online stay online 

        a sut i gael cymorth?                                                                                                    and where to get help?                                                          

        Os na allwch ateb IA i'r cwestiynnau yma i gyd felly rydych angen y dudalen yma!

        If you can't canswer YES to all of those questions then you need this page!